in

DLTV ป.2 ภาษาอังกฤษ | 19 ม.ค.2564 | My House 2 (2) | เรียนออนไลน์ ย้อนหลังแบบฝึกหัด https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/51126 สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/60507
ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค.2564

source