in

EP. 9 Essential English : อังกฤษในชีวิตประจำวัน (แปลไทย) คือง่ายอ่ะ (Education Only)EP. 9 Essential English : อังกฤษในชีวิตประจำวัน (แปลไทย) คือง่ายอ่ะ (Education Only) เพื่อการศึกษาเท่านั้น

source